تورهای صنعتی

معاونت صنايع كوچك شركت در فعاليتهاي حمايتي خود، تورهاي صنعتي داخلي و خارجي را با هدف آشنا کردن مدیران و کارشناسان واحدهای صنعتی، مشاورین صنعتی و شرکت های خدمات علمی، فنی، آزمایشگاهی با واحدهای صنعتی موفق، و همچنين آشنایی واحدهای صنعتی با فناوریهای جدید و انجام بازدید از واحدهای صنعتی خارج از کشور با هدف آشنایی با عوامل موفقیت و بهره وری واحدها برگزارمي نمايد .
معاونت صنايع كوچك شركت بمنظور تشويق توليدكنندگان استان جهت شركت در تورهاي صنعتي، پرداخت يارانه و حمايت مالي را تا سقف 50 % هزينه هاي برگزاري تورها انجام مي دهد.