تسهيلات

يكي از خدماتي كه شركت شهركهاي صنعتي استان هرمزگان به متقاضيان تأسيس واحد صنعتي در شهركها و نواحي صنعتي ارائه مي دهد، اعطاء تسهيلات جهت تكميل و راه اندازي، توسعه و نوسازي بازسازي مي باشد.
مراحل معرفي متقاضي به بانك به شرح زير است :
۱. مراجعه به كارشناس صنايع كوچك و ارائه توضيحات از وضعيت طرح
۲. تكميل فرمهاي مربوطه و ارائه مدارك مورد نياز
۳. بررسي فرمهاي تكميل شده و ارجاع به كميته ارزيابي
۴. بررسي در جلسه كميته ارزيابي
۵. درصورت تأييد،معرفي به بانك جهت دريافت تسهيلات

دریافت فرم درخواست تسهیلات


همچنين واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره برداري مي توانند جهت ثبت نام تسهيلات سرمايه درگردش به وب سايت www.behinyab.ir مراجعه نمايند.