طرحهاي پژوهشي

شركت شهركهاي صنعتي هرمزگان در برنامه هاي سالانه خود انجام طرح هاي پژوهشي را در حوزه هاي مرتبط با صنعت با تكيه بر ايجاد راه كارهاي مناسب جهت رفع موانع و بهبود فضاي كسب وكار موجود با بهره گيري از مشاورين مجرب به انجام مي رساند. عناوين مطالعات پژوهشي صورت گرفته به شرح زير مي باشد :

- ...
- ...
- ...