سئوالات متداول

سئوالات متداول


شهرك صنعتي به چه مكاني گفته مي شود؟
مكاني است داراي محدوده ومساحت معين براي استقرار مجموعه اي ازواحدهاي صنعتي و پژوهشي و فن آوري و خدمات پشتيباني ازقبيل طراحي مهندسي و آموزشي و اطلاع رساني و مشاوره اي و بازرگاني كه تمام يا پاره اي از امكانات زيربنايي وخدمات ضروري را با توجه به نوع و وسعت شهرك و تركيب فعاليت هاي آن در اختيار واحدهاي مذكور قرارمي دهد.

واحدهاي صنعتي مستقر در شهرك هاي صنعتي چه زماني مي تواند براي اخذ گواهي پايان ساختمان اقدام نمايد؟
پس از انجام كليه عمليات ساختماني و آماده بودن ساختمان براي بهره برداري، طرف قرارداد مي تواند درخواست صدور گواهي پايان ساختمان را از مدير شهرك مربوطه بنمايد.

سهم نقدي شركت هاي تعاوني، ايثارگران و نخبگان به چه ميزان مي باشد؟
از بخش نقدي شركت هاي تعاوني، ده درصد (10%) كسر و به اقساط قرارداد آنها افزوده خواهد شد. سهم نقدي ايثارگران و نخبگان در قرارداد (بدون تغيير در مبلغ كل قرارداد) 10 درصد كمتر از سايرين خواهد بود و به دوران اقساط آنان يك سال (4 قسط سه ماهه) اضافه مي گردد.
در غير اين صورت مي توان از روش پنج درصد (5%) بخشودگي از كل مبلغ قرارداد و اقساط 36 ماهه استفاده شود.

از چه زماني سررسيد اقساط حق بهره برداري زمين شروع مي شود؟
در كليه شهركها سه ماه بعد از پرداخت 30% نقد حق بهره برداري توسط متقاضي و احراز شرايط و انعقاد قرارداد براساس ضوابط و مقررات شركت شهركها، سررسيد اقساط شروع مي شود. (هرسه ماه يكبار)

سرمايه گذاران و صاحبان صنايع چگونه مي توانند در يكي از شهركهاي صنعتي زمين دريافت نموده و مستقر شوند؟
سرمايه گذاران و صاحبان سرمايه مي توانند پس از مراجعه به سازمان صنايع ومعادن استان و اخذ مجوز و معرفي نامه از آن سازمان جهت دريافت زمين به شهرك صنعتي مورد نظر مراجعه نمايند.
مجوزهايي كه درسازمان صنايع قابل استناد مي باشد، عبارتند از: كارت شناسايي ـ گواهي فعاليت صنعتي ـ پروانه بهره برداري ـ جوازتاسيس

چنانچه يك واحد صنعتي مستقر در شهركهاي صنعتي قصد تغييركاربري رادارد مي بايست درابتدا چه اقدامي نمايد؟
مي بايست پس از مراجعه و ارائه درخواست به سازمان صنايع ومعادن استان واخذ موافقت نامه از آن سازمان جهت بررسي و انجام مرا حل اداري به شهرك صنعتي مورد نظر مراجعه نمايد.

نحوه واگذاري حق بهره برداري در شهركهاي فناوري و مراكزخدمات فناوري كسب و كار چگونه است؟
واگذاري مستغلات به متقاضيان در قالب قراردادهاي استيجاري (به شرط تمليك واستيجاري با مدت معين) و يا تمليك انجام مي پذيرد.
تسهيلات لازم نيز در روند تملك براي واحدهاي توليدي و پژوهشي در حوزه Hitech مورد نظر مي باشد.

حداقل مساحتي كه مي توان درشهركهاي صنعتي به زيربنا اختصاص داد، چه ميزاني است؟
حداقل ميزان زيربنا توان در شهركهاي صنعتي استان 35% عرصه تخصيصي مي باشد و لازمه استفاده از تخصيصات در بهره برداري زودترازموعد نيز مي باشد.

آيا پس از دريافت زمين درصورت بروز مشكلات شخصي مي توان از ادامه كار انصراف داد؟
بله، متقاضي مي تواند درخواستي تنظيم و جهت مراحل اداري انصراف به شهرك مورد نظر مراجعه نمايد.

يك واحدصنعتي تا چه زماني، فرصت دارد كه نسبت به تحويل زمين از شهرك صنعتي اقدام نمايد؟
چنانچه طرف قراداد تا يك ماه پس از انعقاد قراداد نسبت به تحويل گرفتن زمين اقدام ننمايد، شركت مجاز به فسخ قراداد بدون نياز مراجعه به مراجع قضايي براي اخذ تائيد فسخ وخلع يد از آن مي باشد.

آيا در هنگام اخذ تسهيلات مي توان، زمين را در رهن بانك قرار داد ؟
بله. كليه بانكها موظفند قرادادهاي مربوط به تخصيص زمين توسط شركت شهركهاي صنعتي ايران وشركتهاي تابعه را همرديف اسناد رسمي بپذيرند.

نحوه دريافت سند تفكيكي براي واحد صنعتي چگونه است؟
پس از دريافت پايان كار وپروانه بهره برداري تقاضاي صدور سند خودرا به دفتر شهرك مربوطه ارائه نماييد.

آيا پس از دريافت زمين، مي توان زمين را به شخص حقيقي ويا حقوقي ديگري واگذار نمود؟
با توجه به مفاد مندرج در دفترچه قرارداد (فصل د، بند4) طرف قرارداد مي تواند كليه حقوق و تعهدات ناشي از اين قرارداد را با موافقت كتبي شركت مشروط به اينكه در زمين تخصيصي حداقل سالن توليد را به پايان رسانيده باشد، بطور كامل و يكجا پس از تسويه حساب با شركت نسبت به ديون حال خود، به شخص حقيقي يا حقوقي ديگري كه داراي مجوز فعاليت باشد، پس از احراز هويت با تنظيم صورتمجلس در شركت واخذ امضاء از طرفين منتقل نمايد. دراين صورت كليه حقوق وتعهدات طرف قبلي قرارداد عيناًبه شخص جديد منتقل مي شود

نحوه پرداخت حق بهره برداري از زمين به شركت شهركهاي صنعتي به چه ترتيب است؟
نحوه پرداخت حق بهره برداري از زمين ، 30% نقد و70% اقساط سي ماهه (10 قسط سه ماهه) مي باشد.

صنايعي كه مي توانند در شهركها مستقر شوند كدامند؟
در شهركهاي صنعتي عمومي تقريبا تمامي رشته هاي فعاليت صنعتي مي توانند استقرار يابند. اما در شهركهاي صنعتي تخصصي فقط رشته هاي خاصي از فعاليتهاي صنعتي امكان استقرار در آن را دارند.

مدارك لازم براي دريافت جواز تاسيس واحد صنعتي كدامند؟
صدور جواز تاسيس نيازمند مدرك خاصي نيست و با مراجعه به سازمان صنايع و معادن استان مربوطه و تكميل فرمهاي لازم صادر مي گردد.

براي عقد قرارداد دريافت زمين چه مداركي لازم است؟
درخواست كتبي متفاضي ـ مجوز صنعتي صادره ازسوي يكي از مراجع ذيصلاح ( مثل جواز تاسيس)

موضوع قرارداد منعقده با متقاضي دريافت زمين در شهركهاي صنعتي چيست؟
هر متقاضي به تناسب وسعت و موقعيت زميني كه به او تخصيص مي يابد، بايد سهمي از هزينه هاي ساخت و ساز شهرك صنعتي را بپردازد. اين سهم را بهاي حق بهره برداري(انتفاع) از تاسيسات و امكانات مي نامند. بهاي حق بهره برداري به صورت نقد و اقساط دريافت مي شود. بنابراين موضوع قرارداد صرفا در رابطه با حق بهره برداري مي باشد. به منظور كمك به متقاضي، بهاي زمين تخصيصي پس از به بهره برداري رسيدن واحد صنعتي از او جداگانه دريافت مي شود.

قرارداد چگونه فسخ مي شود؟
درصورتي كه متقاضي(طرف قرارداد) به تعهدات خود مطابق با دفترچه قرارداد عمل نكند قرارداد قابل فسخ مي باشد. مثلا اگر طرف قرارداد در مدت تعيين شده فعاليت ساخت و ساز واحد خود را شروع نكند شركت شهركهاي صنعتي استان نسبت به فسخ قرارداد اقدام مي نمايد.

در چه زماني سند مالكيت زمين به نام متقاضي صادر مي شود؟
در زماني كه طرف قرارداد پروانه ساختمان و پروانه بهره برداري خود را ارائه نمايد و بدهكاريهاي مالي خود را تسويه نمايد ، انتقال قطعي مالكيت به نام او در دفاتر اسناد رسمي صورت مي پذيرد.

آيا كارگاههاي پيش ساخته نيز در شهركهاي صنعتي احداث مي شوند؟
به منظور كمك به راه اندازي واحدهاي بسيار كوچك صنعتي در برخي از شهركها كارگاههايي با مساحت هاي حداكثر چند صد متر احداث و به متقاضيان واگذار مي شوند.

شهركهاي صنعتي تحت پوشش سازمان چه تفاوتهايي با ديگر شهركها و نواحي صنعتي دارند؟
اين شهركهاي صنعتي به تصويب هيات دولت رسيده اند و تحت نظارت دولت مي باشند و از مقررات و سياستهاي حمايتي دولت تبعيت مي نمايند. دفترچه هاي قرارداد تخصيص زمين در آنها در حكم اسناد رسمي مي باشند. شهركهاي صنعتي مذكور در مواردي از حمايتهاي مالي دولت نيز برخوردار مي شوند.

شرايط واگذاري كارگاههاي واقع در شهركهاي صنعتي چگونه است؟
با توجه به محل احداث ، نوع و طراحي آن، قيمت كارگاهها متفاوت بوده و به صورت هاي نقد و اقساط و اجاره واگذار مي گردد. جهت كسب اطلاعات بيشتر از وجود كارگاهها، مشخصات آنها و شرايط واگذاري به پايگاه هاي اطلاع رساني استانها مراجعه فرمائيد.

براي اجراي طرحهاي صنعتي ، سازمان جه تسهيلاتي را پرداخت مي كند؟
در حال حاضر پرداخت تسهيلات به طرحهاي صنعتي توسط سيستم بانكي كشور صورت مي گيرد و مي بايست به بانكهاي تجاري اعم از دولتي و خصوصي مراجعه نمود. درصورت تخصيص منابع و اعتبارات تبصره اي مراتب از طريق سازمانهاي صنايع و معادن استانها به اطلاع متقاضيان خواهد رسيد.