شهرک صنعتی زرین دشت

شهرك صنعتي زرين دشت
موقعيت: كيلومتر 16جاده پارسيان ـ بوشهر

مساحت: 60 هكتار

قطعه زمين مورد نظر در محدوده شهرستان پارسيان به مساحت 60 هكتار مي باشد كه از نظر نزديكي آن به منطقه پارس جنوبي عسلويه داراي موقعيت مكاني مناسبي بوده وپتانسيل لازم را جهت ايجاد واحدهاي صنعتي در منطقه دارا مي باشد این شهرک در سال 82 مکانیابی و در سال 1383 به تصویب هیات محترم دولت رسید.

امكانات زيربنايي موجود در شهرك شامل: آماده سازی شبكه توزيع آب، شبكه توزيع برق، جدول گذاري، خیابان سازی، تابلو ورودی