شهرک صنعتی بندرعباس دو

شهرك صنعتي بندرعباس دو

موقعيت: كيلومتر 14 جاده بندرعباس-سيرجان
سال تاسيس: 1369
مساحت كل: 100 هكتار
مساحت فاز عملياتي: 100 هكتار
مساحت زمين صنعتي: 56 هكتار
فاصله تا جاده اصلي: مجاور جاده اصلي بندرعباس-سيرجان
فاصله تا مركز استان: 14 كيلومتر

امكانات زير بنايي موجود در شهرك عبارت است از:
زيرسازي و آسفالت، شبكه توزيع آب، شبكه توزيع برق، شبكه روشنايي معابر، فضاي سبز، جدول گذاري و سندمالكيت و مجتمع كارگاهي جهت استقرار واحدهاي كوچك.

تعداد 27 واحد صنعتي در اين شهرك به بهره برداري رسيده اند.