ناحیه صنعتی بستک

ناحيه صنعتي بستك


ناحيه صنعتي بستک

موقعيت: كيلومتر 2 جاده بستک ـ بندرعباس
سال تاسيس: 1390
مساحت كل: 42 هكتار
مساحت فاز عملياتي: 15.6 هكتار
فاصله تا جاده اصلي: مجاور جاده اصلی بستک ـ بندرعباس
 فاصله تا مركز استان: 230 كيلومتر
فاصله تا فرودگاه بندرعباس : 230 كيلومتر

امكانات زيربنايي موجود در شهرك:
خیابان سازی، شبکه توزیع برق، شبکه توزیع گاز