نوسازی و بازسازی صنایع


ماده ۱۷ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰
قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور
آئین نامه اجرائی ماده 9 قانون نوسازی صنایع کشور در مورد ارتقاء سطح کیفی و بهره وری
آئین نامه اجرائی ماده 8 قانون نوسازی صنایع کشور در مورد قیمت روز حاملهای انرژی
آئین نامه اجرائی ماده 7 قانون نوسازی صنایع کشور در مورد تغییر کاربری اراضی صنایع انتقالی
آئین نامه اجرائی ماده 5 قانون نوسازی صنایع کشور در مورد حفاظت از محیط زیست
آئین نامه اجرائی ماده 4 قانون نوسازی صنایع در مورد اصلاح ساختار مالی شرکتهای صنعتی
آئین نامه اجرائی ماده 10 قانون نوسازی صنایع کشور در مورد بازنشستگی کارکنان واحدهای صنعتی