نمايشگاه دائمي محصولات

بمنظور معرفي محصولات توليدي واحدهاي صنعتي استان در مركز خدمات فناوري و كسب و كار واقع در شهرك صنعتي شماره 2 بندرعباس، محلي جهت ايجاد نمايشگاه دائمي محصولات اختصاص داده شده است.