مشاوره صنعتي

اين شركت براساس نيازسنجي و درخواست واحدهاي توليدي جهت بهره مندي از مشاوره صنعتي در بخشهاي مختلف اعم از: توليد، بازاريابي، مديريت كيفيت و استاندارد و... نسبت به شناسايي مشاورين مجرب صنعتي اقدام و در اين خصوص تا سقف 50% هزينه هاي مشاوره را در چارچوب قرارداد منعقده بصورت بلاعوض پرداخت مي نمايد.