مناقصه
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ایشرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان در نظر دارد اجرای پروژه ذیل را بر اساس قانون برگزاری مناقصات مصوب مجلس شورای اسلامی و به استناد آیین نامه راه اندازی و فعالیت سامانه تدارکات دولت، مصوب هیات محترم وزیران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

ردیف
موضوع
مبلغ تقریبی برآورد (ریال)
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)
رشته و پایه
1 انجام عملیات خاکبرداری، خاکریزی، زیرسازی و آسفالت (148892 مترمربع) شهرک صنعتی تخصصی صنایع دریایی (کشتی سازی) به مدت 8ماه شمسی
12.609.435.356 ریال
630.500.000 ریال
5 راه


زمانبندی مناقصه:
از كليه پيمانكاراني كه دارای گواهی صلاحيت پیمانکاری معتبر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشند دعوت مي گردد نسبت به خرید اسناد و شرکت در مناقصه در موعد مقرر به شرح ذیل اقدام نمایند:
1) خرید اسناد مناقصه: از تاريخ درج آگهي لغايت روز 96/07/04 تا ساعت 15:00
2) تسلیم اسناد مناقصه: حداکثر تا ساعت 15:00 روز 96/07/15
3) بازگشایی پاکات (الف و ب و ج): ساعت 9:00 صبح روز 96/07/16
4) محل خرید و بازگشایی پاکات مناقصه: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
5) پاکت (الف): پاکت الف حداکثر تا روز 96/07/15 ساعت 15:00 هم در سامانه ستاد و هم بصورت حضوری (مهر و لاک شده) تحویل دستگاه مناقصه گزار به آدرس بندرعباس ـ سه راهی فرودگاه ـ بلوار علی ابن ابیطالب ـ روبروی هنرستان شهید رجایی ـ دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان گردد.
6) نوع تضمين شركت در مناقصه: بصورت ضمانتنامه معتبر بانكي یا فیش واریزی به حساب شماره 2175675402006 نزد بانك ملي شعبه دارايي، بنام تمرکز وجوه سپرده جاري شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان.

تلفن: 33665351 و 33660226 (076)

امور پيمانهاي شركت شهركهاي صنعتي هرمزگان