مناقصه
آگهی فرآخوان
ارزیابی کیفی مشاورانشرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان در نظر دارد اجرای پروژه ذیل را بر اساس قانون برگزاری مناقصات مصوب مجلس شورای اسلامی و به استناد آیین نامه راه اندازی و فعالیت سامانه تدارکات دولت، مصوب هیات محترم وزیران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .

ردیف
موضوع
حداقل امتیاز
رتبه مورد نیاز
1 انجام مطالعات طرح جامع برق رسانی در شهرکهای صنعتی خلیج فارس و گمبرون
65 پایه 3 رشته نیرو


زمانبندی مناقصه:
از كليه مشاوراني كه دارای گواهی صلاحيت معتبر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشند دعوت مي گردد نسبت به خرید اسناد و شرکت در ارزیابی کیفی در موعد مقرر به شرح ذیل اقدام نمایند:
1) خرید اسناد ارزیابی: از تاريخ درج آگهي لغايت روز 96/12/06 تا ساعت 19:00
2) آخرین مهلت ارسال اسناد: حداکثر تا ساعت 19:00 روز 96/12/20
3) بازگشایی پاکت ارزیابی: ساعت 9:00 صبح روز 96/12/21
4) محل خرید و بازگشایی پاکات ارزیابی: کلیه مراحل برگزاری ارزیابی از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
5) مبلغ خرید اسناد ارزیابی کیفی: پرداخت مبلغ 100.000 ریال بصورت الکترونیکی از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت.
6) آدرس دستگاه مناقصه گذار: بندرعباس ـ سه راهی فرودگاه ـ روبروی هنرستان شهید رجایی ـ شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان

تلفن: 33665351 و 33660226 (076)

امور پيمانهاي شركت شهركهاي صنعتي هرمزگان