مناقصه
آگهی فرآخوان ارزیابی کیفی RFQ مشاورانشرکت شهرکهاي صنعتي هرمزگان در نظر دارد اجراي پروژه هاي ذيل را از طريق ارزيابي کيفي مشاوران در مرحله اول به شرکتهاي مشاوره واجد شرايط واگذار نمايد.

ردیف
موضوع خدمات مشاوره
مبلغ تضمين شركت در مناقصه (ریال)
رتبه مورد نياز
1 انجام نظارت عاليه و کارگاهي پروژه هاي ساختماني شهرک ها و نواحي صنعتي خليج فارس، ميناب، خمير، تياب، شماره دو بندرعباس، گمبرون و حاجي آباد به مدت 6 ماه
54.000.000 ریال
3 ابنيه
2 انجام نظارت عاليه و کارگاهي پروژه هاي شبکه توزيع آب شهرکها و نواحي صنعتي خليج فارس، ميناب، خمير و بستک، صنايع دريايي و حاجي آباد به مدت 8 ماه 72.000.000 ریال
3 تاسيسات آب و فاضلاب
3 انجام نظارت عاليه و کارگاهي پروژه هاي زيرسازي و آسفالت شهرک صنعتي خليج فارس، خمير و صنايع دريايي به مدت 8ماه 72.000.000 ریال
3 راه سازي


زمانبندی مناقصه:
از كليه مشاوراني كه داراي گواهي صلاحيت مشاوره معتبر مي باشند دعوت مي گردد نسبت به خريد اسناد و شرکت در ارزيابي در موعد مقرربه شرح ذيل اقدام نمايند.:
1) خرید اسناد مناقصه: از تاريخ درج آگهي لغايت روز 96/05/16 تا ساعت 14:00
2) تسلیم اسناد ارزيابي كيفي: حداکثر تا ساعت 14:00 روز 96/05/30
3) بازگشایی پاکات ارزيابي كيفي: ساعت 12:00 روز 96/05/31
4) بازگشايي پاكات (الف و ب و ج): مشاوراني که حداقل امتياز ارزيابي کيفي لازم (70) را کسب نمايند جهت بارگذاري پاکات (الف و ب و ج) در سامانه الکترونيک دولت، بصورت مکتوب دعوت بعمل مي آيد. لازم به ذکر است پاکت الف، هم در سامانه و هم بصورت حضوري (مهر و لاک) تحويل دستگاه مناقصه گزار گردد. آدرس بندرعباس ـ سه راهي فرودگاه ـ بلوار علي ابن ابيطالب ـ روبروي هنرستان شهيد رجايي ـ دبيرخانه شرکت شهرکهاي صنعتي هرمزگان تلفن: 33665351-076
5) محل خريد و بازگشايي پاکات: کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکات از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
6) نوع تضمين شركت در مناقصه: بصورت ضمانتنامه معتبر بانكي یا فیش واریزی به حساب شماره 2175675402006 نزد بانك ملي شعبه دارايي، بنام تمرکز وجوه سپرده جاري شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان.

تلفن: 33665351 و 33660226 (076)

امور پيمانهاي شركت شهركهاي صنعتي هرمزگان