مناقصه
فرآخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 200974148000004

شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان در نظر دارد خريد اقلام ذیل را بر اساس قانون برگزاری مناقصات مصوب مجلس شورای اسلامی و به استناد آیین نامه راه اندازی و فعالیت سامانه تدارکات دولت، مصوب هیات محترم وزیران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .

ردیف
موضوع
مبلغ تقریبی برآورد (ریال)
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)
1 خريد، حمل، بارگيري و تخليه لوله پلي اتيلن و اتصالات مورد نياز شهرك صنعتي خليج فارس و تحويل آن در محل شهرك بهمراه اخذ تاييديه از شركت آب و فاضلاب
70.000.000.000
350.000.000


زمانبندی مناقصه:
از كليه تامین کنندگان موضوع فرآخوان دعوت مي گردد نسبت به خرید اسناد و شرکت در مناقصه در موعد مقرر به شرح ذیل اقدام نمایند:
1) خرید اسناد مناقصه: از تاريخ درج آگهي لغايت روز 97/03/07 تا ساعت 19:00
2) ارسال اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد: حداکثر تا ساعت 19:00 روز 97/03/19
    * ارسال پاكت الف بصورت حضوري (مهر و لاك شده )حداكثر تا پايان وقت اداري 97/03/19 می باشد.
3) بازگشایی پاکت (الف، ب، ج): ساعت 8:30 صبح روز 97/03/20
4) محل خرید و بازگشایی پاکات مناقصه: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
5) پاکت الف: پاکت (الف) هم در سامانه ستاد بارگذاری و هم بصورت حضوری (مهر و لاک شده) تحویل دستگاه مناقصه گزار به آدرس بندرعباس ـ سه راهی فرودگاه ـ بلوار علی ابن ابیطالب ـ روبروی هنرستان شهید رجایی ـ دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان ـ تلفن: 33665351-076 گردد.
6) مبلغ خرید اسناد مناقصه کیفی: پرداخت مبلغ 500.000 ریال بصورت الکترونیکی از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت.
7) نوع تضمين شركت در مناقصه: بصورت ضمانتنامه معتبر بانكي یا فیش واریزی به حساب شماره 2175675402006 نزد بانك ملي شعبه دارايي، بنام تمرکز وجوه سپرده جاري شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان.

تلفن: 33665351 و 33660226 (076)

امور پيمانهاي شركت شهركهاي صنعتي هرمزگان


آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۲۰۰۹۷۴۱۴۸۰۰۰۰۰۵  
(نوبت دوم)

شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان در نظر دارد اجرای پروژه ذیل را بر اساس قانون برگزاری مناقصات مصوب مجلس شورای اسلامی و به استناد آیین نامه راه اندازی و فعالیت سامانه تدارکات دولت، مصوب هیات محترم وزیران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .

ردیف
موضوع
مبلغ تقریبی برآورد (ریال)
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)
رشته و پایه
1 انجام امور خدماتي شامل (نگهباني و نگهداري از شهرك و نگهداري از فضاي سبز و تاسيسات مربوطه شهركهاي صنعتي شماره يك و دو بندرعباس، گمبرون، خليج فارس، ميناب، رودان، بندرخمير و ساختمان اداري شركت شهركهاي صنعتي هرمزگان و نگهداري و راهبري تصفيه خانه فاضلاب شهركهاي صنعتي رودان و شماره يك و دو بندرعباس)
14.364.894.426
720.000.000 خدمات عمومی از اداره کار


زمانبندی مناقصه:
از كليه پیمانکاراني كه دارای گواهی صلاحيت پیمانکاری معتبر می باشند دعوت مي گردد نسبت به خرید اسناد و شرکت در مناقصه در موعد مقرر به شرح ذیل اقدام نمایند:
1) خرید اسناد مناقصه: از تاريخ درج آگهي لغايت روز 97/03/11 تا ساعت 19:00
2) ارسال اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد: حداکثر تا ساعت 19:00 روز 97/03/22 
   * ارسال پاكت الف بصورت حضوري (مهر و لاك شده) حداكثر تا پايان وقت اداري 97/03/22 می باشد.
3) بازگشایی پاکت (الف، ب، ج): ساعت 8:30 صبح روز 97/03/23
4) محل خرید و بازگشایی پاکات مناقصه: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
5) پاکت الف: پاکت (الف) هم در سامانه ستاد بارگذاری و هم بصورت حضوری (مهر و لاک شده) تحویل دستگاه مناقصه گزار به آدرس بندرعباس ـ سه راهی فرودگاه ـ بلوار علی ابن ابیطالب ـ روبروی هنرستان شهید رجایی ـ دبیر خانه شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان ـ تلفن: 33665351-076 گردد.
6) مبلغ خرید اسناد مناقصه کیفی: پرداخت مبلغ 500.000 ریال بصورت الکترونیکی از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت.
7) نوع تضمين شركت در مناقصه: بصورت ضمانتنامه معتبر بانكي یا فیش واریزی به حساب شماره 2175675402006 نزد بانك ملي شعبه دارايي، بنام تمرکز وجوه سپرده جاري شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان.

تلفن: 33665351 و 33660226 (076)

امور پيمانهاي شركت شهركهاي صنعتي هرمزگان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 200974148000006  (نوبت دوم)

شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان در نظر دارد اجرای پروژه ذیل را بر اساس قانون برگزاری مناقصات مصوب مجلس شورای اسلامی و به استناد آیین نامه راه اندازی و فعالیت سامانه تدارکات دولت، مصوب هیات محترم وزیران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.ردیف موضوع مبلغ تقریبی برآورد (ریال) مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال) رشته و پایه
1 بهره برداري و نگهداري از ايستگاههاي آتش نشاني شهركهاي صنعتي خليج فارس،شماره يك و دو بندرعباس به مدت 12 ماه شمسي 2.962.638.252 149.000.000 5 رشته آتش نشاني از سازمان مديريت يا خدمات عمومي از اداره كار كه داراي حداقل يكسال سابقه آتش نشاني مشابه باشد
زمانبندی مناقصه:از كليه پیمانکاراني كه دارای گواهی صلاحيت پیمانکاری معتبر می باشند دعوت مي گردد نسبت به خرید اسناد و شرکت در مناقصه در موعد مقرر به شرح ذیل اقدام نمایند:1) خرید اسناد مناقصه: از تاريخ درج آگهي لغايت روز 97/03/19 تا ساعت 19:00

2) ارسال اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد: حداکثر تا ساعت 19:00 روز 97/03/30 

   * ارسال پاكت الف بصورت حضوري (مهر و لاك شده) حداكثر تا پايان وقت اداري 97/03/30 می باشد.

3) بازگشایی پاکت (الف، ب، ج): ساعت 8:30 صبح روز 97/03/31

4) محل خرید و بازگشایی پاکات مناقصه: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

5) پاکت الف: پاکت (الف) هم در سامانه ستاد بارگذاری و هم بصورت حضوری (مهر و لاک شده) تحویل دستگاه مناقصه گزار به آدرس بندرعباس ـ سه راهی فرودگاه ـ بلوار علی ابن ابیطالب ـ روبروی هنرستان شهید رجایی ـ دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان ـ تلفن: 33665351-076 گردد.

6) مبلغ خرید اسناد مناقصه کیفی: پرداخت مبلغ 500.000 ریال بصورت الکترونیکی از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت.

7) نوع تضمين شركت در مناقصه: بصورت ضمانتنامه معتبر بانكي یا فیش واریزی به حساب شماره 2175675402006 نزد بانك ملي شعبه دارايي، بنام تمرکز وجوه سپرده جاري شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان.


تلفن: 33665351 و 33660226 (076)امور پيمانهاي شركت شهركهاي صنعتي هرمزگان