بهداشت

شهرکها و نواحی صنعتی، بانیان صنعت سبز در کشور:

از آنجا که یکی از مهمترین اهداف ایجاد شهرکها و نواحی صنعتی، حرکت در جهت توسعه پایدار است، مسائل زیست محیطی در ایجاد شهرکها و نواحی صنعتی اهمیت زیادی دارد. نمود این مهم در امکانات زیربنایی شهرکهای صنعتی، ایجاد شبکه های جمع آوری و احداث تصفیه خانه های فاضلاب مرکزی در شهرکها و نواحی صنعتی است. علاوه بر این جهت افزایش راندمان و بهره وری و تلطیف محیط، 25 درصد از زمین شهرکها و نواحی صنعتی به فضای سبز اختصاص می یابد. غرس نهالهای مقاوم، استفاده از سیستمهای آبیاری تحت فشار صرفه جو، برنامه ریزی جهت استفاده مجدد از پساب تصفیه شده فاضلاب شهرکهای صنعتی و استقرار صنایع طبق نقشه زون بندی صنعتی از دیگر اقدامات زیست محیطی در حال انجام در شهرکها و نواحی صنعتی است.

به طور کلی به منظور ایجاد و توسعه زیر ساخت ها فعالیت های زیست محیطی مختلفی در شهرکها و نواحی صنعتی صورت می پذیرد که این امر بسته به نوع زیر ساخت های مد نظر شامل سه بخش اصلی است

الف) مطالعات اعم از پایه، توجیه فنی و اقتصادی و طراحی تفصیلی
ب) اجرا و نظارت بر حسن اجرای شهرکها و نواحی صنعتی و زیر ساخت های متضمن آن
ج) نظارت بر بهره برداری و هماهنگی حسن اداره امور شهرکها و نواحی

 

الف) مطالعات

اصولا پایه و اساس هر کاری مهندسی خوبی ارائه اطلاعات دقیق از آن و به عبارتی طراحی نظام مند و اصولی آن است. مطالعات در زمینه فعالیت های زیست محیطی شهرکها و نواحی صنعتی شامل دو بخش اصلی است:

1- مطالعات مختلف زیست محیطی شامل:
 •   نظارت بر مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی در شهرکها و نواحی صنعتی کشور
 •   نظارت بر مطالعات و طرح های پژوهشی مختلف مدیریت پسماند های صنعتی
 •   نظارت بر مطالعات ممیزی ایمنی و بهداشت در شهرکها و نواحی صنعتی
 •   نظارت بر مطالعات سیستمهای پایش و مدیریت زیست محیطی در شهرکها و نواحی صنعتی
 •   نظارت بر مطالعات مختلف زیست محیطی حسب مورد

 

2- مطالعات طراحی پایه و تفصیلی فازهای اول و دوم انواع طرح های مشمول در یک شهرک یا ناحیه اعم از طرح های شبکه های انتقال و توزیع آب، تصفیه خانه های فاضلاب و سیستم های استفاده مجدد از فاضلاب، ایستگاه ها و محل های انتقال و مدیریت پسماند، استقرار سیستم های مدیریت زیست محیطی و کیفیت (ISO 14001) ، ایستگاه های آتش نشانی و درمانگاه ها و ساختمان های طب کار، فضای سبز و مبلمان شهری و ...


مطالعات فوق  در دسته بندی های زیر قابل انجام خواهد بود:
 •   مطالعات نقشه برداری و ژئومورفولوژی
 •   استقرار و بهره برداری از سیستمهای مدیریت زیست محیطی
 •   برنامه ریزی و نظارت بر انجام مطالعات مرحله اول و دوم طراحی شبکه ها و تصفیه خانه های فاضلاب شهرکها و نواحی صنعتی
 •   برنامه ریزی و نظارت بر اجرا و بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب شهرکها و نواحی صنعتی و سیستمهای استفاده مجدد از پساب
 •   توسعه فضای سبز در داخل و اطراف شهرکها و نواحی صنعتی تا دستیابی به حد قابل قبول
 •   آموزش و فرهنگ سازی زیست محیطی

 

ب) اجرا و نظارت بر حسن اجرای  پروژه های زیست محیطی شهرکها و نواحی صنعتی و زیر ساخت های متضمن آن

بدیهی است پس از مطالعه همه جانبه یک فعالیت زیست محیطی، نوبت به عملیاتی نمودن مطالعات انجام شده می رسد. طرح های مطالعه شده پس از انجام توسط مشاوران ذیصلاح به مناقصه گذاشته می شوند تا از طریق پیمانکاران واجد شرایط عملیاتی گردد. اجرای طرح های زیست محیطی در شهرکها و نواحی صنعتی توسط پیمانکاران مربوطه حایز رتبه بندی مربوطه انجام می گیرد و نظارت عالیه بر فعالیت های پیمانکاران توسط سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی و شرکت های تابعه انجام می گیرد. تمامی طرحهای زیرساختی همان طرح هایی هستند که در بخش مطالعات به آنها پرداخته شد.


لیست کتب زیست محیطی:
 • آشنایی با فرآیند MBR درتصفیه فاضلاب
 • آشنایی با بهره وری سبز در صنعت
 • آشنایی با فرایند USBF  در تصفیه فاضلاب
 • آشنایی با راکتورهای بافل دار بی هوازی در تصفیه فاضلاب های صنعتی
 • آشنایی با روش های حذف نیتروژن و فسفر از فاضلاب
 • آشنایی با مبانی طراحی سیستم های آبیاری قطره ای
 • مقدمه ای بر محیط زیست و توسعه پایدار
 • دستورالعمل نگهداری فضای سبز و بوستانها درشهرکها و نواحی صنعتی
 • کتابچه سیمای زیست محیطی شهرکها و نواحی صنعتی
 • آشنایی با بوم شناسی صنعتی
 • آشنایی با مدیریت کیفیت زیست محیطی فراگیر
 • راهنمای بهره برداری و نگهداری  تصفیه خانه های فاضلاب شهرکهای صنعتی
 • امکان سنجی استقرار واحدهای بازیافت پسماند در شهرکهای صنعتی
 • آشنایی با سیستم های لجن فعال با رشد چسپیده ثابت در تصفیه فاضلاب های صنعتی
 • آشنایی با سیستم های استحصال آب صنعتی از پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهرکها و نواحی صنعتی
 • ضوابط و ملاحظات ضروری درطراحی تصفیه خانه ها
 • ضوابط و ملاحظات ضروری در اجرای تصفیه خانه ها
 • حذف فلزات سنگین از فاضلاب صنعتی
 • آشنایی با سیستم های استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده در آبیاری فضای سبز شهرکها و نواحی صنعتی
 • الزامات عمومی ایمنی و بهداشت در واحدهای صنعتی