معاونین و مدیران شرکت


معاونین و مدیران شرکتطیبه حسینی
معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت

تلفن: 33677609

پست الکترونیک: hoseini@hriec.irالهه حسن زاده
سرپرست معاونت فنی

تلفن: 33677609

پست الکترونیک: hasanzadeh@hriec.ir
معاونت صنایع کوچک

تلفن: 33684062

پست الکترونیک: hriec@hriec.irحسین میجانی
مدیریت امور مالی و ذیحسابی

تلفن: 33677609

پست الکترونیک: h.mijani@hriec.irمحمد یکتا سندی
مدير حراست

تلفن: 33677609

پست الکترونیک: yekta@hriec.irعبدالمجيد اميري زاده
مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی

تلفن: 33677609

پست الکترونیک: amirizade@hriec.irعبدالسلام رحيمي
مدیریت برنامه ریزی و طرح ها

تلفن: 33677609

پست الکترونیک: rahimi@hriec.irرضا خواجه زاده
مدیریت نظارت و ارزیابی فنی

تلفن: 33677609

پست الکترونیک: khajehzadeh@hriec.irمنصور عسکری
مدیریت امور حقوقی و قراردادها

تلفن: 33677609

پست الکترونیک: askari@hriec.irحمید دین پژوه
مدیریت توسعه صنعتی و کارآفرینی

تلفن: 33677609

پست الکترونیک: dinpajooh@hriec.irاحسان بخرد
مدیریت تامین مالی و توسعه بازار

تلفن: 33677609

پست الکترونیک: bekhrad@hriec.irمعین صفا
مدیریت ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی

تلفن: 33677609

پست الکترونیک: m.safa@hriec.ir