پرینت

مزایای سرمایه گذاری در شهرکهای صنعتی هرمزگان

- متقاضيان ايجاد واحدهاي صنعتي نياز به كسب مجوز جداگانه از ادارات و سازمانهاي متعدد از قبيل محيط زيست، منابع طبيعي، كشاورزي، آب، برق، امور اراضي، ميراث فرهنگي، خاك شناسي، ثبت اسناد، راه وترابري، كار و امور اجتماعي نداشته و اين گونه مجوزها قبل از ايجاد شهرك صنعتي از دستگاههاي ذيربط اخذ مي گردد.

- شهركهاي صنعتي از قانون شهرداريها مستثني هستند.

- صدور مجوزهاي ساخت و ساز و پايان كار در محدوده اختيارات شركت شهركهاي صنعتي است و در كوتاهترين زمان ممكن و به صورت رايگان انجام مي شود.

- اداره شهرك صنعتي پس از بهره برداري به هيات امناي متشكل از صاحبان صنايع مستقر در شهرك صنعتي واگذار مي شود.

- امكان خريد سالنهاي آماده براي تسريع در بهره برداري از واحد توليدي در شهركهاي صنعتي بندرعباس دو و بندرلنگه براي صنايع كوچك بصورت 30% نقد وطی اقساط 10ماهه هرسه ماه یکبار.

- هزينه هاي سرمايه گذاري به دليل استفاده از خدمات مشترك سازماندهي شده توسط شهركهاي صنعتي، از جمله آب، برق، تلفن، گاز و تصفيه خانه فاضلاب كاهش مي يابد.

- همجواري واحدهاي صنعتي همگن درشهركهاي صنعتي و امكان استفاده از توليدات، نيروي متخصص، ماهر و تجارب واحدهاي صنعتي درون شهرك.

- ايجاد ارزش افزوده زمين و تاسيسات احداثي به علت قرار داشتن در منطقه صنعتي تصويب شده هيئت وزيران و ساير ادارات و دستگاههاي دولتي.

- صدور اسناد مالكيت تفكيكي رسمي براي واحدهاي مستقر در شهركهاي صنعتي و امكان ترهين سندهاي مذكور جهت دريافت تسهيلات بانكي.

- دريافت هزينه هاي حق بهره برداري از تاسيسات بصورت نقد و اقساط (بصورت 30% نقد و مابقي طي 12 قسط هر سه ماه یکبار).

تشويقات

متقاضيان با رعايت شرايط مقرر در دستورالعمل اجرايي از تخفيفات و تشويقات ذيل بهره مند مي شوند:

1) ارائه برنامه زمانبندي، ساخت و ساز واحد صنعتي حداكثر در 12 ماه مشمول 5% بخشودگي در قيمت حق بهره برداري مي شود.

2) ارائه پروانه بهره برداري حداكثر 12 ماه از زمان انعقاد قرارداد مطابق ظرفيت محصولات توليدي مندرج در جواز تاسيس و ارائه بيمه كاركنان از سازمان تامين اجتماعي براي هر اشتغال ايجاد شده نيم درصد بخشودگي در قيمت حق بهره برداري از زمين و تاسيسات تا سقف 50 نفر (حداكثر بخشودگي 25% و زمان بازپرداخت اقساط نيز متناسب با تعداد اشتغال بيش از 10 نفر، از 35 تا 50 ماه افزايش مي يابد.)

3) در صورت تداوم توليد طي 2 سال متوالي با حداقل 85% ظرفيت اسمي، مشمول 15% بخشودگي ديگر خواهد شد.

4) مجموع تشويقات فوق الذكر حداكثر 45% مبلغ كل قرارداد خواهد شد.

5) ايثارگران، نخبگان و شركت هاي تعاوني توليدي با رعايت شرايط دستورالعمل به نسبت قدرالسهم خود از تشويقات و تخفيفات دستورالعمل بهره مند مي شوند.

6) متقاضياني كه مبلغ قرارداد را بصورت نقد پرداخت نمايند، مشمول 12% تشويق نسبت به مبلغ قرارداد مي شوند.