مرکز خدمات فناوري و کسب و کار

مراكز خدمات فناوري و كسب و كار در چارچوب برنامه هاي توسعه اي و حمايتي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در شهركهاي صنعتي كشور جهت استقرار مشاورين صنعتي احداث مي گردد. واحدهاي توليدي مي توانند جهت اخذ مشاوره و رفع مشكلات خود به اين مراكز مراجعه نمايند.
در استان هرمزگان و در شهرك صنعتي شماره 2 بندرعباس، مركز خدمات فناوري و كسب و كار با ظرفيت استقرار 18 شركت مشاوره خدمات فني مهندسي ايجاد شده است.