مالیات و عوارض

ماده ۶۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقرراتهای مالی دولت
قانون تجمیع عوارض
قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم
فهرست شهرکهای صنعتی واقع در محدوده شهرستانها و بخشهای کمتر توسعه یافته
تصویب نامه راجع به تعیین فهرست کالاهای تولیدی که امکان استفاده از آنها بعنوان محصول نهایی وجود دارد
آئین نامه اجرائی بند هـ ماده 3 قانون تجمیع عوارض در مورد فهرست کالاهای تولیدی محصول نهائی
تصویب نامه واحد های مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم واقع در شهرکها و نواحی صنعتی