خوشه هاي صنعتي و پيمانکاري فرعي

مدل توسعه خوشه اي، يكي از الگوهاي توسعه صنعتي است كه توسط سازمان توسعه صنعتي ملل متحد (UNIDO) دركشورهاي مختلف جهان از جمله ايران اجرا شده است.
مفهوم خوشه صنعتی:
خوشه صنعتي به مجموعه بنگاههاي كسب و كار متمركز در يك منطقه جغرافيايي (استان، شهرستان) كه در يك رشته گروه صنعتي مشغول فعاليت بوده و داراي فرصتها و چالشهاي مشترك مي باشند و داراي روابط تكميل كنندگي بوده، اطلاق مي گردد.
در استان هرمزگان، با مطالعات انجام شده توسط شركت شهركهاي صنعتي 2 خوشه صنعتي در زمينه خرما و شيلات شناسايي شده است.
مفهوم پيمانكاري فرعي :
برون سپاري از راههاي مدرن و موثر سازمان دهي محصول صنعتي است. از ميان همكاري واحدهاي توليدي مكمل مختلف، كه در اين شرايط يك پيمانكار اصلي، عرضه كننده هاي مختلف و پيمانكار هاي فرعي وجود دارد كه شامل يك قرارداد بين طرفين پيمانكار اصلي و پيمانكار فرعي است پيمانكار اصلي يك يا چند اقدام مهم توليدي بخش ها را به زير مجموعه ها و يا تهيه كنندگان خدمات ضروري صنعتي براي توليد محصول نهايي واگذار مي نمايد.
پيمانكار فرعي نيز كارها را بر اساس مشخصات تهيه شده توسط پيمانكار اصلي اجرا مي نمايد. بنابراين يك تقسيم كار در سيستم توليدي در بخش صنعت و پيمانكاري هاي فرعي در يك يا چند فرايند تكنولوژيكي افزايش چشمگيري مي يابد.