کار و بیمه

مصوبه اصلاحی ضوابط و معیارهای استقرار صنایع
لیست محصولات آلوده کننده محیط زیست موضوع قسمت آخر بند هـ قانون تجمیع عوارض
قانون اجازه دریافت وجه در مقابل ارائه خدمات آزمایشگاهی
قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان دارای حداکثر پنج کارگر
قانون استفساریه اصلاحیه تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰
تصویب نامه راجع به تمدید مدت معافیت کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار
تصویب نامه راجع به اختیارات هیئت وزیران درخصوص وضع و اصلاح آیین نامه های پیش بینی شده در قانون کار -مصوب ۱۳۶۹
اصلاح آیین نامه اجرایی گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین
آیین نامه اجرایی گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین