ایمنی

ایمنی شغلی به عنوان یکی از ارکان دستیابی به توسعه پایدار و از ملزمات ایجاد فضای کاری سالم و پویا به حساب می آید. ایمنی شغلی یک مسیر است نه یک هدف مقطعی و لذا رسیدن به بالاترین درجات آن صرفا از طریق بهبود مستمر امکان پذیر است. حوادث انسانی و غیر انسانی هزینه های مستقیم و غیرمستقیم بسیار گزافی را بر اقتصاد ملی کشورها وارد می‌آورند. هدف از ایمنی شغلی حفاظت از جان و اموال واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی و شاغلان در آن از طریق پیشگیری از ایجاد جراحات و حوادث کاری و در نتیجه افزایش بهره وری از طریق کاهش هزینه های مستقیم و غیر مستقیمی حوادث می باشد و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، این کار را از طریق نظارت و راهبری، آموزش، تحقیقات و غیره در حیطه سایر وظایف و اختیارات قانونی خود، انجام می دهد. از این رو امور ایمنی در صدد است با تاکید بر روی شناسایی چالش های ایمنی موجود در شهرکها و نواحی صنعتی و ارائه راه حل متناسب و علمی بر اساس تحقیقات و تجربیات بومی و جهانی در راستای کمک به واحدهای صنعتی گام برداشته و با به اشتراک گذاشتن تجربیات ایمنی سایر صنایع کوچک و متوسط، درگیر نمودن کارفرمایان، آموزش، افزایش آگاهی برای کارفرمایان موجبات پیشگیری از ایجاد حوادث و بهبود مستمر را فراهم آورد.دستورالعملهای ایمنی در واحدهای صنعتیدستور العمل سيستم هاي مجوز انجام كارچك ليست ايمني برق