پرینت

اعضاء هیئت مدیره


اعضاي هيات مديره
سیدامیر امیری زاد
رئیس هیات مدیره
و مدیرعامل


تلفن: 33666540

فکس: 33675440

پست الکترونیک: amirizad@hriec.irصالح دریانورد
عضو هیات مدیره


تلفن: 33665344

فکس: 33665348

پست الکترونیک: daryanavard@hriec.irخلیل قاسمی
عضو هیات مدیره


تلفن: 33673116

فکس: 33672944

پست الکترونیک: ghasemi@hriec.irمحمدرضا صفا
عضو هیات مدیره

تلفن: 32234000

فکس: 32234003

پست الکترونیک: safa@hriec.ir