هدفمندی یارانه ها

معاونت صنايع كوچك شركت با انجام بازديدهاي دوره اي و بررسي وضعيت فعاليت واحدهاي توليدي و شناسايي و عارضه يابي مشكلات موجود بر سر راه واحدهاي متاثر از اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها، در جهت انعكاس و رفع اين مشكلات باهمكاري ساير بخشها و نهادهاي ذيربط اقدام مي نمايد.