انرژی

مزیت نسبی کشور در بهره برداری از منابع هیدروکربنی و پرداخت یارانه در این بخش در جهت حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان باعث رشد بی رویه مصرف و ایجاد مخاطرات فراوان شده است که در همه بخش‌های دیگر از جمله محیط زیست تاثیر به سزایی داشته است. از این رو توجه به مقوله انرژی و بهره‌وری در اولویت کاری همه بخش های کشور قرار گرفته است که اجرای بخش هایی از هدفمندی یارانه ها از جمله راهکارهایی برای جلوگیری از رشد بی رویه مصرف بوده است. با توجه به چالش های پیش رو و همچنین کمبود زیرساخت های مناسب در قسمت های فنی، تکنولوژیک و سرمایه ای و نیز کمبود نیروی انسانی متخصص و همچنین لزوم توجه به بخش تحقیق و توسعه در این زمینه اهمیت این پرداختن به این موضوع را دوچندان می‌نماید.
برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار و همچنین افق های مشخص شده در اسناد بالادستی و برنامه های کلان ملی و تعامل با دیگر سازمانها و نهاد های پرداختن به موضوع انرژی در شهرکها و نواحی صنعتی در راستای وظایف دفتر مدیریت ایمنی، سلامت و محیط‌زیست و انرژی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران مورد توجه قرار گرفته است تا با تجمیع و همگام سازی فعالیت های شکل گرفته در وزارت صنعت، معدن و تجارت گامی موثر در جهت ارتقاء کمی و کیفی سیستم و شاخص های رشد و توسعه اجتماعی برداشته شود.