رئیس دانشگاه خوارزمی در پیامی شهادت و زخمی شدن جمعی از هموطنان در حادثه تروریستی […]