بهداشت

امروزه سلامت نیروی کار و برنامه ریزی جامع جهت دستیابی به روشهای منسجم و نظامند به منظور بهبود شرایط کاری در اولویت برنامه های سلامت سازمانها قرار دارد. نیروی انسانی شاغل بخش مولد جامعه را تشکیل می دهد. توسعه اقتصادی بر پایه سلامت نیروی کار استوار بوده و توسعه اجتماعی نیز نیازمند حفظ حقوق نیروی کار می باشد.  عدم توجه به مقوله های بهداشتی در بخش تولید خسارات های مالی و جانی جبران ناپذیری بدنبال دارد،  بنابراین استقرار و ارتقاء سیستم سلامت محیط کار می تواند نقشی کلیدی در داشتن جامعه ای سالم به همراه نیروی انسانی سالم داشته باشد. بهداشت حرفه ای علم و هنر پیشگیری از بیماری های ناشی از کار و ارتقاء مستمر سطح سلامتی شاغلین از طرق پیش بینی، شناسایی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، ارگونومیکی، مکانیکی و روانی محیط کار است. از اهداف محوری و اساسی بهداشت حرفه ای می توان به تأمین، حفظ و ارتقاء وضعیت جسمی، روانی کارکنان کلیه مشاغل، پیشگیری از بروز بیماری ها ناشی از کار و انتخاب کارگر متناسب با شغل اشاره نمود.