توسعه بازار

شرکت شهرکهاي صنعتي در راستاي ارتقاء دانش در حوزه توسعه بازار محصولات توليد استان، اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي بازار مي نمايد.
اين شرکت همچنين عارضه يابي و شناسایی مشکلات بازار صنايع کوچک استان در قالب پروژه هاي مطالعات بازار و شناسايي بازارهاي هدف جديد و با استفاده از پتانسيلهاي علمي استان را در دستور کار خود دارد.