اساسنامه ها


اساسنامه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

اساسنامه شرکت شهرکهای صنعتی فرعی

اساسنامه شرکتهای خدماتی

اساسنامه صندوق ضمانت