آموزش

آموزش بعنوان يكي از برنامه هاي تاثيرگذار مي تواند راهگشاي بسياري از مشكلات واحدهاي صنعتي، بخصوص واحدهاي توليدي كوچك و متوسط (SME) در مراحل مختلف پيش از راه اندازي، در حين راه اندازي و پس از آن باشد. لذا ضرورت دارد با استفاده از توانايي ها و امكانات موجود در هر استان (مراكز آموزشي معتبر، شركت هاي فني و مهندسي توانمند، دانشگاهها و مراكز آموزش عالي، آموزشگاههاي فني و حرفه اي) نيازهاي آموزشي واحدهاي صنعتي شناسايي شده و با استفاده از روشهاي كاربردي (نظير كارگاهها و دوره هاي آموزشي، آموزش حين كار و . . .) دوره هاي آموزشي مورد نياز آنها به اجرا درآيد.
معاونت صنايع كوچك شركت در راستاي ارتقاء سطح كيفي واحدهاي صنعتي مستقر در شهركها پس ازانجام نيازسنجي علمي، اقدام به برنامه ريزي و برگزاري دوره هاي آموزشي براي واحدهاي توليدي درسطوح مختلف: مديريتي، مهارتي و كارآفريني مي نمايد.