وزیر امور خارجه با تأکید بر تداوم حمایت ایران از مردم، دولت، ارتش و مقاومت […]